Re: c ai bị qua chưa


Posted by Lz ..107..104.95 on Mar 25, 2019 at 13:49:48:

In Reply to: Re: c ai bị qua chưa posted by DG on Mar 25, 2019 at 11:09:26:

Ti hỏi bc thử v 1 bn tay của ti cũng bị ci g đ, rướn với tay sau lưng th n đau. Sau ti mới nghĩ ra l v tối hay nằm nghing qua một bn, đ ln n. Chỉ c điều đau t t thi chứ khng c "đau điếng" như bc. Nếu bc đau nhiều th nn đi khm, c khi n dnh g đ đến nerve endings.Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]