Re: Bác Lz à ơiii .....


Posted by HA ..73..174.114 on Jun 20, 2019 at 11:48:22:

In Reply to: Re: Bác Lz à ơiii ..... posted by Lz on Jun 20, 2019 at 11:46:09:

Posted by Lz ..207..61.9 on Jun 20, 2019 at 11:15:28:
In Reply to: Re: To PV posted by HA on Jun 20, 2019 at 10:35:36:

Đâu có 2-3 Likes đâu, bác làm tôi mừng hụt :) Phải kiện bác HA hát ẩu :)
---
Cái này là ĐA đoán Ẩu not Hát Ẩu

Bác giỏi vạy mà nói sai g̣i

hahahahaMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]