Re: A l Orange County


Posted by KT ..107..97.98 on Mar 18, 2020 at 11:27:00:

In Reply to: Re: A l Orange County posted by B on Mar 18, 2020 at 11:12:53:

Hong biết cc Thầy nguyện điều nầy rồi lc thực hnh được vi hm c hối hận sự quyết định của mnh khng hn :))))
Thấy bn VN c nhiều Thầy lm điều nầyMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]