Re: Trả lời bác tinh


Posted by DG ..98..177.221 on Jun 20, 2019 at 12:46:13:

In Reply to: Re: Trả lời bác tinh posted by Lz on Jun 20, 2019 at 11:03:17:

Bác có làm đuọc điều thứ 3 với chị nhà của bác chưa ??

Để có người tâm sự, tâm t́nh, chia xẻ, đưa lời khuyên ==> No'i tha^.t vo*'i ba'c tui khong pha?i loa.i nguoi` ma` ba'c co' the^? ta^m ti`nh, rui` ddu*a lo*`i khuye^n cho ba'c … cho ne^n ne^u' ha('n muo^'n kie^'m nguoi` ta^m ti`nh ro^`i ddu*a lo*`i khuye^n or y' kie^'n thi` ddu*`ng kie^'m tui hihihi … tui vo*'i ha('n to^'i na`o cha? talk, ke^? chuye^.n ddi la`m, ke^? chuye^.n la`m a(n cu?a ha('n, ke^? chuye^.n me. tui nhu*ng tui khong he^` ke^? chuye^.n forum na`y cho ha('n nghe hahaha (ngu sao ke^?, cho^? na`y la` cho^? dde^? tui vo^ no'i xa^'u ha('n hahahaha )

vo*. cho^`ng ba^'t ddo^`ng 1 chu't chuye^.n da.y con nhu* nhu*ng chi? la` ba ca'i le? te? nhu* mua mo'n na`y cho nho'c dzi. tho^i … chu*' ngoa`i ra cha? co' gi` to ta'c ca? , ddo^'i vo*'i tui

chuye^.n make final decision, tui thuo`ng hay ddu`ng dda^?y, ti? du. nhu* nga`y ddo' weekend na`o ha('n cu~ng va'c tui ddi xem nha`, tui khong co' tho*`i gian ra?nh ddi shopping , the^' la` tui ba?o ha('n: anh cho.n dda.i 1 ca(n ddi, ddi xem nha` cha? co' gi` vui ca?.... mua nha` ma` tui co`n khong y' kie^'n, mau dda.i ddi cho xong thi` ba'c bie^'t ti'nh tui ra sao rui` ddo' :)))
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]