Re: Bà con gặp nhau ở Houston ngày mấy ?


Posted by tn ..73..91.53 on Jan 09, 2019 at 15:05:49:

In Reply to: Re: Bà con gặp nhau ở Houston ngày mấy ? posted by áikhanh on Jan 09, 2019 at 12:30:55:


nếu chị và Sóng cần nguời tháp tùn th́ cho tn biet với, tn chéc khong đi duợc 1 tuần nhưng 1,2 ngày th́ OK salem ...Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]