Re: không biết có nên


Posted by CP ..98..134.180 on Jun 20, 2019 at 12:23:43:

In Reply to: không biết có nên posted by Q on Jun 20, 2019 at 12:16:51:

Có nhiều Công ty Khi đưa 1 ngụi lên làm manager / director th́ họ cho đi tham dự vài seminar làm sao trở thành 1 manager tốt & thành CôngMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]