Re: Thợ mới


Posted by CTC ..170..64.212 on Mar 10, 2019 at 17:42:12:

In Reply to: Re: Thợ mới posted by Nhị Ca on Mar 10, 2019 at 17:17:32:

hahaha...Ở bên này rất nhiều người nói tiếng Anh dở hơn cả những ngưỜi ở VN (nhiều người bên này nói toàn tiếng bồi), mặc dù họ sống ở nước ngoài khá lâu (hơn 30 năm).

Nói chung ở đâu cũng có người dốt người giỏiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]