Re: good morning from NY


Posted by tinh ..76..244.248 on Nov 22, 2019 at 09:55:41:

In Reply to: Re: good morning from NY posted by DG on Nov 22, 2019 at 09:45:10:

ừa trừ khi nhà em trai 6 ng chịu tham dự

để coi trên ba tui làm bữa nào th́ tui sẽ làm bữa khác cho ax tui dự được cả bên tui ihihii
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]