Re: a day after Valentine


Posted by MSP ..50..153.30 on Feb 15, 2019 at 09:37:50:

In Reply to: Re: a day after Valentine posted by DG on Feb 15, 2019 at 09:28:08:

Yes, DG :)
Nấu mỗi ngày, 3 bữa luôn và chỉ lâu lâu mệt trong người mới hỏi con ăn lại thức ăn cũ. Mà thường th́ MSP nấu đủ ăn, có dư th́ dư chút đỉnh thôi, MSP mang theo for lunch.Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]