Re: T́nh sầu (thơ Huyền Kiêu)


Posted by :{ ) ..73..80.54 on May 16, 2020 at 17:28:04:

In Reply to: T́nh sầu (thơ Huyền Kiêu) posted by CP on May 16, 2020 at 12:19:11:


Có thể đóng 2 cây 2X4 thành h́nh chữ X rồi chống nó lên được không bác?

Bị găy cành hay trốc gốc ?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]