Re: Happy Friday


Posted by DG ..38..236.146 on Nov 22, 2019 at 09:49:07:

In Reply to: Re: Happy Friday posted by tinh on Nov 22, 2019 at 09:37:25:

tui hỏi là có busy làm tối mặt như anh trai và chị dâu tui không ?? chắc anh trai, chị dâu khong tin tuỏng ai nhiều nên cái ǵ họ cũng làm từ A-Z, tui đang nói vụ giấy tờ, charge insurance, pay roll, v.v.Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]