Re: good morning from NY


Posted by tinh ..76..244.248 on Nov 22, 2019 at 09:39:00:

In Reply to: Re: good morning from NY posted by DG on Nov 22, 2019 at 09:33:12:

năm nay ax cho tui toàn quyết quyết định, cho nên tui khg cook mấy món của mỹ như các năm trước, sẽ chơi món VN nha G ihihiii

Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]