Re: a day after Valentine


Posted by DG ..38..236.146 on Feb 15, 2019 at 09:26:09:

In Reply to: Re: a day after Valentine posted by slh on Feb 15, 2019 at 09:22:42:

you làm ǵ cho bả ?? hắn đi meeting ăn no mới về … tui cũng xong xuôi dinner luôn … đang xem phim và exercise … lạnh nên khong xuô'ng garage chạy elliptical mí tha'ng nay rùi … chỉ ở trong pḥng đi tới đi lui, đá chân, quơ tay, dzị mà cu~ng ra'ng kéo hơn nữa tiê'ng đó man :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]