Re: Happy Friday


Posted by tinh ..76..244.248 on Nov 22, 2019 at 09:37:25:

In Reply to: Re: Happy Friday posted by DG on Nov 22, 2019 at 09:10:24:

ax's son có 3 tiệm, he mướn mấy optometrists làm cho him, còn he làm manager cả 3 tiệm

Mỗi năm có những ngày cao trào, hơn 30 khách mỗi ngày, làm khg kịp thì he mới ra tay, hoặc có những khách picky request phải là he khám thì họ mới chịu thì he mới làm

3 Tiệm run very well chủ yếu là nhờ him, ng ta thích him lắm, nhứt là ladies ... Đẹp trai, cao to, very good customer service mà
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]