Re: banh


Posted by Q ..23..67.78 on May 16, 2020 at 16:34:37:

In Reply to: Re: banh posted by DG on May 16, 2020 at 16:31:11:

đâu đến nỗi phải block his phone đâu
khi rảnh khôgn có ǵ làm th́ bốc phone nói chuyện cho vui
thứ 2 đi làm lại oải quá, nghe nói cut 20% hết hứng không muốn làmMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]