Re: happy thanksgiving


Posted by tinh ..76..244.248 on Nov 22, 2018 at 10:50:37:

In Reply to: Re: happy thanksgiving posted by DG on Nov 22, 2018 at 10:47:26:

h̀i nãy cũng đi 1 vòng th́y tịm đa ś đóng cửa, có HEB mở thi, v coi có gì mua, gặp vc my gf nurse in here cũng v chợ, đúng là đi đu cũng gặp gf :D

happy busy day nha GMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]