Lạnh mỏ c


Posted by Z ..174..65.206 on Feb 06, 2020 at 12:24:01:

Hem nay đi cắt tc v bảo họ dng dao #1 , cạo sạch tclng cong 🤣
Ra ngoi tiệm, trời gi v nhiệt đo 49 F. Quển mang ci mũ nển lạnh ci đầu Chn !!Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]