Re: thêm 1 post về sư Minh Tuệ


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by KT (173..78.236) on May 25, 2024 at 17:29:13:

In Reply to: Re: thêm 1 post về sư Minh Tuệ posted by Hải Âu on May 25, 2024 at 17:26:56:

Bà Thanh Hải quá rơ ràng là không phải người tu hành, nhiều lần Thầy Thích Giác Đức đă nói rơ rồi


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)