Re: thêm 1 post về sư Minh Tuệ


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Gọn (136..12.9) on May 25, 2024 at 17:35:35:

In Reply to: Re: thêm 1 post về sư Minh Tuệ posted by KT on May 25, 2024 at 17:29:13:

Bác chưa từng gặp ai là bậc chân tu, vậy c̣n ngài Giác Đức th́ sao ?


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)