Re: thêm 1 post về sư Minh Tuệ


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Gọn (136..12.9) on May 25, 2024 at 17:32:21:

In Reply to: Re: thêm 1 post về sư Minh Tuệ posted by tâm tịnh on May 25, 2024 at 16:53:40:

Rừng Ta Bà th́ chỉ có con mắt là chúa tể, đó là Thượng Đế và dùng con mắt để làm biểu tượng.

nhưng ngay dưới Thượng Đế, Đạo Cao Đài ở Vn có năm nhánh
,5 cơi ngang hàng như nhau:
Phật,
Chúa,
Ngọc Hoàng Thượng Đế,
Tiên giới
và cơi phàm trần th́ có vị giáo chủ đạo Cao Đài
Nhưng thờ th́ gom về một mối duy nhất đó là Thượng Đế và dùng con mắt để làm biểu tượng.Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)