Re: thêm 1 post về sư Minh Tuệ


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by tâm tịnh (172..83.52) on May 25, 2024 at 16:53:40:

In Reply to: Re: thêm 1 post về sư Minh Tuệ posted by Gọn on May 25, 2024 at 16:37:22:


Một rừng không thể có 2 chúa tể sơn lâm

Đạo Phật cũng vậy, khi giáo lư của Phật Thích Ca c̣n tồn tại
th́ không có ông Phật nào khác xuất hiện ...

Ă đạo Hồi cũng tin Chúa trời nhưng không tin Chúa con GieSu

Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)