Re: thêm 1 post về sư Minh Tuệ


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by KT (107..81.113) on May 25, 2024 at 17:04:31:

In Reply to: Re: thêm 1 post về sư Minh Tuệ posted by tâm tịnh on May 25, 2024 at 16:53:40:

“Ă đạo Hồi cũng tin Chúa trời nhưng không tin Chúa con GieSu”
👍
KT không biết ǵ Hồi Giáo, nhưng KT nghĩ cái suy nghĩ đó có lư lắm 😁
Cám ơn tt đă chia xẻ


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)