Re: thêm 1 post về sư Minh Tuệ


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Gọn (136..12.9) on May 25, 2024 at 16:37:22:

In Reply to: Re: thêm 1 post về sư Minh Tuệ posted by tâm tịnh on May 25, 2024 at 16:14:45:

Ông anh gọn trước đây nghe sư trong chùa giảng rằng Đạo TCG khác Đạo Phật ở điểm này:
Phật cho phép Phật tử tu đạt quả vị vô thượng Bồ Đề, chánh đẳng chánh giác
Trong khi TCG không cho phép con chiên tu đặng ngôi vị cao minh nhất v́ đă có Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con - May ra th́ thành Thánh chứ chẳng có vụ cao hơn thế!

Tôi nghiên cứu nhận thấy giáo lư của hai Đạo dạy giống nhay như cặp song sinh nếu không muốn nói là "bất nhị"
Có nhiều người tu theo Đạo Phật nhưng khi chết lại được lên Thiên Đàng và người tu theo TCG khi chết th́ lại sinh vào cơi Cực Lạc <3


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)