Re: thêm 1 post về sư Minh Tuệ


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by tâm tịnh (172..83.52) on May 25, 2024 at 16:14:45:

In Reply to: Re: thêm 1 post về sư Minh Tuệ posted by Gọn on May 25, 2024 at 15:52:18:


Ấn Độ là nước có nhiều giáo phái nhất và giáo lư của họ cũng rất hay, giáo chủ các giáo phái củng là bậc minh sư

tôi không chê đạo nào hết, ḿnh có duyên với ông Phật th́ tu theo đường của ông Phật chỉ dạy
Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)