Re: thêm 1 post về sư Minh Tuệ


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Gọn (136..12.9) on May 25, 2024 at 15:52:18:

In Reply to: thêm 1 post về sư Minh Tuệ posted by CP on May 25, 2024 at 15:07:26:

Gọn từng nghiên cứu về các bậc giáo chủ, chân tu trên thế giới!
Cách đây không quá 2 decates, gọn đọc được khám phá về Đức Chúa cũng từng đi du hành và thực hành đi bộ và ngủ trong sa mạc 40 ngày để chịu cám dỗ của quỷ trước khi ngài đi thâu nạp 12 môn đồ

Sau này Gọn đọc kinh thánh Tân Ước có nói đến việc Đức Chúa dạy bảo các môn đồ khi đi du hành th́ không được mang theo thức ăn!
Trộm nghĩ xưa kia Đức Chúa và các môn đồ chỉ toàn là đi bộ rày đây mai đó th́ lấy đâu ta tiền để mua thức ăn ? Cho nên việc hành khất là chắc chắn phải có (tuy trong kinh Thánh không nhắc đến, nhưng gọn dùng suy nghĩ của chính ḿnh mà tự nhận Đức Chúa chính là một vị Chân Tu cho ḿnh kính ngưỡng <3


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)