Giấc Mơ Kỳ Lạ


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by KT (73..89.237) on May 26, 2024 at 11:54:20:

Đêm qua tôi mơ thấy tổ chim trước cửa nhà đă nở được 1 con chim con, nhưng con chim nầy rất lớn giống như con ó bạc đầu vậy, con chim con nầy c̣n đi tới đi lui trong cái tổ chim rất nhỏ nữa


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)