Re: ra khỏi ṿng an toàn


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by DG (67..177.2) on May 28, 2024 at 13:20:49:

In Reply to: Re: ra khỏi ṿng an toàn posted by Gọn on May 28, 2024 at 13:02:35:

thiên kim tiểu thư th́ không phải v́ lúc đó em vừa đi học vừa giúp mẹ làm hàng bán, có khi đi giao hàng cho mấy bác lớn tuổi không lái xe ... bố mẹ khó nên canh con gái kỷ, không cho anh nào mon men tới làm quen, 3 anh trai cũng có tai mắt tùm lum ở trường (học cùng trường khác ngành)


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)