Re: ra khỏi ṿng an toàn


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Không dám đùa (136..12.9) on May 28, 2024 at 15:23:35:

In Reply to: Re: ra khỏi ṿng an toàn posted by KT on May 28, 2024 at 11:21:47:

KT cuối tuần đi chơi poker với bạn, đánh với nhau bằng “trí tuệ “ [KT]

Cho gọn hỏi gọn gàng rằng các bác hiểu "thí tuệ" là ǵ th́ mau cắt nghĩa cho gọn học theo

Xin thành kính tri ân
<3


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)