Re: ra khỏi ṿng an toàn


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by KT (71..158.218) on May 28, 2024 at 11:21:47:

In Reply to: ra khỏi ṿng an toàn posted by DG on May 28, 2024 at 11:04:32:

Vậy th́ cứ ở trong cổ mộ của G đi 😁😁😁
KT cuối tuần đi chơi poker với bạn, đánh với nhau bằng “trí tuệ “ chứ không phải v́ tiền, tiền Th́ ít ít thôi, người đánh dở thua bị chọc quê , KT bị hơi nhiều, 😁😁😁


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)