Re: =====>CNTX - Sáng nay Em tiNA đang vào ICU thật như tiên đoán huh


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Z (172..52.34) on May 29, 2024 at 11:06:49:

In Reply to: Re: =====>CNTX - Sáng nay Em tiNA đang vào ICU thật như tiên đoán huh posted by Hải Âu + on May 29, 2024 at 10:11:09:

Z IN và0 lúc PreMarket nên TNA c̣n cao, mua @37.2 Sau đó mua thêm 36.8+ nên average @ 37.01/
Not bad... trong tương lai nó sẽ lên ho+n vài $$ hihihi


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)