Vu Vơ


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by KT (173..78.232) on May 29, 2024 at 12:11:54:

Một người thiếu nữ tâm sự……. Như ảnh rủ em đi chợ , rồi ảnh bỏ em giữa chợ một ḿnh ảnh đi về …,


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)