Re: Vu Vơ


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Dzu Dzơ ton tập (136..12.9) on May 29, 2024 at 13:10:54:

In Reply to: Vu Vơ posted by KT on May 29, 2024 at 12:11:54:

It take 2 2 tango
Vậy th khi ảnh rủ ẻm đi chợ, ẻm theo ảnh l quyền của ẻm
Nếu ảnh hứa đưa ẻm dza m ảnh bỏ ẻm giữa chợ th ẻm trch đng 100%
Cn như ẻm chiệu đi chợ dz ảnh th đ l cả m v dương ha điệu v cả 2 cng phạm tội như l ẻm ni:"Phạm tội đi anh" rồi ảnh phạm tội th đừng đổi họ thnh ra họ Đỗ m la:"Ẻm dụ khị tui"

HAHAHAHA


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)