Re: Lo Qu . Sighhh


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Lạ qu! (172..52.34) on May 30, 2024 at 07:19:09:

In Reply to: Re: Lo Qu . Sighhh posted by Thm on May 30, 2024 at 06:04:10:

cũng thường thi!
Mới ngủ dậy, nhn yahoo th cc indexes đều ĐỎ K m Russell 2000 lại XANH Lt v TNA cũng XANH ... Chắc n sẽ xuống thi!

Z hi vọng l sng 3 đang đi ln cho Z nhờ hihihi Sorry Gọn!


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)