Re: Lo Quá ……. Sighhh


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Gọn (136..12.9) on May 30, 2024 at 09:01:01:

In Reply to: Re: Lo Quá ……. Sighhh posted by Lạ quá! on May 30, 2024 at 07:19:09:

Russell thường đi trước các Index khác, gọn hy vọng là TNA đi sóng nhỏ trước khi quành lại đi xuống cho hết sóng 2


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)