Thật Sự


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by KT (173..78.232) on May 31, 2024 at 18:24:18:

Thật sự tôi không biết ǵ về Tom Vũ hay bà Thanh Hải ǵ hết, v́ nghe danh họ tôi đă lăng tránh từ xa rồi ./.


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)