Re: Thật Sự


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by HAHAHAHA (136..12.9) on May 31, 2024 at 19:30:52:

In Reply to: Thật Sự posted by KT on May 31, 2024 at 18:24:18:


Bác bảo:"Thật sự tôi không biết ǵ về ... nhưng tôi lảng tránh ..." nghe quen quen như là:

Bác xem con ốc mượn hồn
nằm trong vỏ ốc chẳng c̣n biết chi

Thế giới của ốc mượn hồn là cái vỏ ốc mà thôi, không biết ǵ về bên ngoài nhưng cứ phải trốn trong cái vỏ của nó suốt!

HAHAHAHA


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)