Re: Sát na !?!??!?!


Posted by áikhanh ..98..134.180 on Jan 07, 2019 at 10:30:03:

In Reply to: Re: Sát na !?!??!?! posted by Lz on Jan 07, 2019 at 10:12:29:

Anh Chung mấy hôm trước, anh Chung mới nhắc đến bác Lz đó: Không biết bác Lz đi đâu không thấy vào VS!!! Chào bác, mạnh khỏe chứ bác:):)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]