Re: a day after Valentine


Posted by DG ..38..236.146 on Feb 15, 2019 at 09:37:28:

In Reply to: Re: a day after Valentine posted by slh on Feb 15, 2019 at 09:35:01:

không có PT như HA hả ?? hihihihi

đâu có dại mà đá chân quơ tay vô tụng … tụng chưa lủng, chân và tay tiêu truóc hihihi

tui tập cho có thôi chứ khong tập ha(ng như mí ng` đi gym, đổ mồ hôi … nghĩ : có qưo* tay, đá chân c̣n hơn là nằm 1 đô'ng xem phim … vừa xem phim, vừa exercise … mà cứ nhiêu đó, khong xuống đuọc kư nào :(Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]