Re: chôn ngụi chết


Posted by CTC ..170..64.212 on Mar 25, 2019 at 13:47:32:

In Reply to: Re: chôn ngụi chết posted by Lz on Mar 25, 2019 at 13:43:06:

đồng ư, tuy nhiên vừa chết mà thiêu th́ cái vong của ḿnh không ít cũng nhiều cảm thấy đau đớn lắm ...

có vong hiện vê sau khi bị thiêu chửi rủa người thân rằng: Tại sao mày lại thiêu tao đen thui đen thủi như thế ḱa hả ...:)))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]