Nếu Có Ai Hỏi ???


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by KT (71..19.120) on June 02, 2024 at 13:25:27:

Điều ǵ là Priority của tôi ?
Xin thành thật trả lời, nếu tôi làm được, tôi sẽ xin Thầy MT đừng đi chân đất nữa xin mang giầy, và nhờ nha sĩ sửa lại 2 cái răng hàm dưới phía trước của Thầy


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)