Chỉ Có Ở Mỹ Thôi


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by KT (71..19.120) on June 02, 2024 at 16:59:44:

Đă từng làm tổng thống mà c̣n bị kiện tụng, chuyện nầy chỉ xẩy ra ở Mỹ 🇺🇸, ở mấy xứ khác dụng tới tổng thống là nát xương ……


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)