Re: Chỉ Có Ở Mỹ Thôi


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by HAHAHAHA (136..12.9) on June 02, 2024 at 19:51:21:

In Reply to: Chỉ Có Ở Mỹ Thôi posted by KT on June 02, 2024 at 16:59:44:

Ở VN TT hơi bị ám sát (thời anh em ông Diệm đấy thôi)
Họ gọi anh em Nhu Diệm là món trứng rán mà hai vị đó là trứng!
2 vị ấy c̣n không bác KT ????


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)