Re: Breaking news Thầy Minh Tuệ


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by KT (71..158.218) on June 03, 2024 at 10:40:31:

In Reply to: Re: Breaking news Thầy Minh Tuệ posted by PRIORITY đâu ? on June 03, 2024 at 10:05:01:

Mặc dù không thực hiện được, nhưng tôi vẫn nghĩ Sư MT nên đi giầy và chỉnh 2 cái răng ở dưới phía trước để chúng ta chiêm ngưỡng về ngoại diện một vị tu sĩ xinh đẹp , tôi biết anh sẽ nói: tu hạnh đầu đà là phải như vậy, 2500 năm trước khác với bây giờ, ḿnh phải thích nghi hoàn cảnh một chút
Anh c̣n nhớ không, cách đây vài tháng ḿnh có bàn về vị tài tử Ấn Độ đóng vai Đức Phật Thích Ca có hàm răng xệu xạo , h́nh ảnh đó coi không được đẹp cho vị Thích Ca 😁


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)