Re: Breaking news Thầy Minh Tuệ


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by HAHAHAHA (136..12.9) on June 03, 2024 at 11:30:19:

In Reply to: Re: Breaking news Thầy Minh Tuệ posted by KT on June 03, 2024 at 10:40:31:

Lời bc bn về minh tinh đng vai Phật, ti sớm biết bc chẳng c cht g căn bản về Phật học!
Mời bc nghe lời bn của vị sư gi khổ hạnh ny nhe,
bc đừng dzm hm răng mm của sư, da sư nhăn nheo, nhưng nghe sư nhận xt xem c cht logic g khng ?
Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)