Re: 2 KT


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Hải u (73..178.6) on June 03, 2024 at 14:32:32:

In Reply to: Re: 2 KT posted by KT on June 03, 2024 at 14:29:40:

Phm phu như KT & HA cũng vậy
Nếu mnh sống nhn đức (gip đở Chng sanh l cng dường chư Phật) th phuớc đức bảo vệ mnh
HA học php t nhưng HA học kỷ


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)