2 ch Z Phệ & em tiNA cũa ch


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Hải u (73..178.6) on June 03, 2024 at 14:48:57:

Cch em tiNA đi ... HA đon c lẽ ngy mai em ln lại 39+ như hm nay c lc vậy
HA hong chờ em tới 42 đu ... chờ em đ ci cho t sao ch :))
HA zớt em trước 42 or em zớt HA ... nếu HA zớt em th HA lấy tiền bao em ở nh cho chắc ăn
hahahhaha


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)