Corona Del Mar


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by :) (99..201.63) on June 04, 2024 at 13:31:50:

PoP về thăm biển đẹp
Chim về thăm biển đẹp
T́m lại đóa hoa xưa
Hoa đă xa biển cũ
T́nh chim đành thiên thu :)

~_*
PoP


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)