Re: Long hike (theo gương thầy MT)


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by KT (12..116.139) on June 04, 2024 at 17:51:38:

In Reply to: Long hike (theo gương thầy MT) posted by Lz on June 04, 2024 at 17:44:38:

Cám ơn anh Lz , tôi tự biết sức ḿnh không thể đi bộ xa và làm đ như vậy, tôi quá đát rồi anh à , một năm gần đây tôi cảm thấy ḿnh yếu hơn trước nhưng tôi không dám nói cho bx và các con tôi biết,


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)