Re: Sự Xuất Hiện của Thầy MT


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by KT (71..19.120) on June 05, 2024 at 10:15:52:

In Reply to: Re: Sự Xuất Hiện của Thầy MT posted by Gọn on June 05, 2024 at 09:53:19:

Mấy hôm nay tôi lắng nghe những ǵ Thầy MT nói, tôi nh́n vào ánh mắt của ngài tôi nhận thấy Thầy nói thật nói rơ ràng và nói vói niềm tin, việc làm của ngài đă chứng minh về ngài như thế nào rồi,


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)