Re: Sự Xuất Hiện của Thầy MT


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Gọn (136..12.9) on June 05, 2024 at 10:56:26:

In Reply to: Re: Sự Xuất Hiện của Thầy MT posted by KT on June 05, 2024 at 10:15:52:

Sư MT th́ ngài đă có hướng đi rơ rệt rồi, bác tin hay không tin cũng không ảnh hưởng ǵ đến sư!
Điều quan trọng hơn nữa là:
Sau này bác làm ǵ cho chính bác, vậy bác có dự tính ǵ hay chưa ??


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)