Re: Theo Lời của Thầy MT


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by KT (71..19.120) on June 05, 2024 at 10:18:18:

In Reply to: Re: Theo Lời của Thầy MT posted by Gọn on June 05, 2024 at 09:43:07:

Tôi nghĩ Thầy MT không có lư do ǵ để nói dối, tôi tin lời ngài, tôi cũng từng nghe những căn nhà lớn bỏ hoang hay có quỷ có ma


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)