Re: Theo Lời của Thầy MT


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Gọn (136..12.9) on June 05, 2024 at 10:28:59:

In Reply to: Re: Theo Lời của Thầy MT posted by KT on June 05, 2024 at 10:18:18:

Vậy là bác toàn là nghe nói and chưa từng trải nghiệm!

Tôi đồng ư rằng lời nói của sư MT là lời nói chân thật, cũng như lời Phật lời Chúa đều đáng cho chúng ta nghe theo

Bác nè, nội việc xưa kia sư Mục Kiền Liên mơ gặp mẹ (bà Thanh Đề) đọa Địa Ngục - do nghe sư MKL nói mà chúng ta có việc mượn sư cúng tụng đám tang đó nhe bác


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)