Re: Tôi Đă Bỏ Ư Định


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Gọn (136..12.9) on June 05, 2024 at 10:39:17:

In Reply to: Re: Tôi Đă Bỏ Ư Định posted by KT on June 05, 2024 at 10:21:31:

Đạt Ma Tổ Sư ăn chay ngày 1 bữa và không ăn quá ngọ - thức ăn của người tu hành toàn là đồ chay tịnh và họ ăn bằng chánh niệm th́ không có vụ rơi rớt vào râu đâu mà! Hơn nữa, dù có dính râu th́ chỉ cần vài tiếng sau là khô thành vi trần mà thôi!
Hơn nữa, các vị sư tu thành A La Hán th́ toàn thân có mùi hương thơm lạ lùng th́ thức ăn có dính vào mặt cũng hóa thành hương thơm mà thôi, bác lo làm ǵ!


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)