Re: Ti Đ Bỏ Định


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by KT (71..19.120) on June 05, 2024 at 10:21:31:

In Reply to: Re: Ti Đ Bỏ Định posted by Gọn on June 05, 2024 at 09:56:27:

Ti thấy hầu hết những người hay để ru, lc ăn uống rất l bất tiện nhất l ai c ru di, hiện giờ thin hạ đua nhau để ru, ring ti nhn ai để ru ti thấy dơ dơ sao đ


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)